Board Members


Dr. Pravindra Adhikari
President
Email: pravindra10@gmail.com
Phone: 9841234607

Dr. Ashish Kumar Bhattarai
Vice President
Email: ashishakb3@yahoo.com
Phone: 9851085903

Dr. Kumbha Raj Joshi
General Secretary
Email: yasser.joshi610@gmail.com
Phone: 9842297367

Dr. Ajay Kumar Shah
Treasurer
Email: roshanjnk@yahoo.com
Phone:9851009089

Dr. John Gurung
Joint Secretary
Email: johngrg24@gmail.com
Phone:

Dr. Surya Narayan Pun
Member
Email: punsurya@yahoo.com
Phone: 9804343936

Dr. Krishna Prasad Regmi
Member
Email: regmi_kp2003@yahoo.com
Phone: 9855064961

Dr. Sweta Singh
Member
Email: swetasing@gmail.com
Phone: 9841294360

Dr. Santosh Adhikari
Member
Email:
Phone:
ADVERTISEMENT: